Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZAMÓWIENIA LUB DOKONUJĄCYCH REZERWACJI W RESTAURACJACH, KAWIARNIACH, HOTELACH I APARTAMENTACH
W związku ze złożonym przez Państwo zamówieniem lub dokonaną rezerwacją, administratorem Państwa danych osobowych jest Cukiernia SOWA Spółka jawna w Bydgoszczy, ul. Ks. Schulza 3, 85 – 315 Bydgoszcz, reprezentowana przez jej wspólników: Małgorzatę Cecylię Sowę i Adama Kazimierza Sowę. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu wykonania czynności koniecznych do zawarcia umowy oraz jej wykonania oraz dla celów ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych. Dane będą przechowywane przez przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń związanych z umową i następujący po nim okres miesiąca. Odbiorcą danych osobowych będzie Cukiernia SOWA Sp. j. w Bydgoszczy. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy.
INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH REKLAMACJE
W związku ze złożoną przez Państwa reklamacją, administratorem Państwa danych osobowych jest Cukiernia SOWA Spółka jawna w Bydgoszczy, ul. Ks. Schulza 3, 85 – 315 Bydgoszcz, reprezentowana przez jej wspólników: Małgorzatę Cecylię Sowę i Adama Kazimierza Sowę. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zw. art. 1 oraz art. 7a ust. 1 ustawy z dnia Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz art. 72, 73 i 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby procesu obsługi reklamacji i oraz dla celów rachunkowych, a w formie spseudonimizowanej także dla analizy jakości produktów. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa dla dokumentacji rachunkowej i następujący po nim okres 6 miesięcy. Odbiorcą danych osobowych będzie Cukiernia SOWA Sp. j. w Bydgoszczy, a jeśli reklamacja składana jest w punkcie współpracującym z Cukiernią – podmiot prowadzący ten punkt. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji, w szczególności udzielenia na nią odpowiedzi.
INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY IMIENNY RACHUNEK LUB FAKTURĘ
W związku wystawioną na Państwa rzecz imienną fakturą lub rachunkiem, administratorem Państwa danych osobowych jest Cukiernia SOWA Spółka jawna w Bydgoszczy, ul. Ks. Schulza 3, 85 – 315 Bydgoszcz, reprezentowana przez jej wspólników: Małgorzatę Cecylię Sowę i Adama Kazimierza Sowę. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 72, 73 i 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane osobowe przetwarzane będą dla celów rachunkowych, przez okres wymagany przepisami prawa dla dokumentacji rachunkowej i następujący po nim okres 6 miesięcy. Odbiorcą danych osobowych będzie Cukiernia SOWA Sp. j. w Bydgoszczy. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji, w szczególności udzielenia na nią odpowiedzi.
INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE WYRAZIŁY ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH LUB PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
W związku z wyrażoną przez Państwo zgodą na przetwarzanie danych do celów marketingowych (promocji towarów i usług) lub publikacji wizerunku w tym celu, administratorem Państwa danych osobowych jest Cukiernia SOWA Spółka jawna w Bydgoszczy, ul. Ks. Schulza 3, 85 – 315 Bydgoszcz, reprezentowana przez jej wspólników: Małgorzatę Cecylię Sowę i Adama Kazimierza Sowę. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach, do czasu odwołania zgody. Odbiorcą danych osobowych będzie Cukiernia SOWA Sp. j. w Bydgoszczy. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM
W związku Państwa obecnością w pomieszczeniach Cukierni SOWA Sp. j. w Bydgoszczy mógł zostać zarejestrowany za pomocą monitoringu wizyjnego Państwa wizerunek. W związku z tym, administratorem Państwa danych osobowych jest Cukiernia SOWA Spółka jawna w Bydgoszczy, ul. Ks. Schulza 3, 85 – 315 Bydgoszcz, reprezentowana przez jej wspólników: Małgorzatę Cecylię Sowę i Adama Kazimierza Sowę. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe przetwarzane będą dla celów zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Cukiernię SOWA Sp. j w Bydgoszczy na szkodę. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż 3 miesiące od zarejestrowania. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odbiorcą danych osobowych będzie Cukiernia SOWA Sp. j. w Bydgoszczy. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji, w szczególności udzielenia na nią odpowiedzi.
INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
W związku z przesłaną przez Państwo aplikacją dotyczącą chęci podjęcia zatrudnienia, administratorem danych osobowych jest Cukiernia SOWA Spółka jawna w Bydgoszczy, ul. Ks. Schulza 3, 85 – 315 Bydgoszcz, reprezentowana przez jej wspólników: Małgorzatę Cecylię Sowę i Adama Kazimierza Sowę. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy oraz ewentualnej zgody, na cele związane z procesem niniejszej rekrutacji przez okres trwania tej rekrutacji oraz okres miesiąca od jej zakończenia. Odbiorcą danych osobowych będzie Cukiernia SOWA Sp. j. w Bydgoszczy. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak pracodawca ma prawo ich żądania na podstawie art. 22[1]§ 1 Kodeksu pracy. W związku z tym ich nieprzekazanie spowoduje niemożność prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
INFORMACJA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH SWOJE DANE W INNYCH SPRAWACH
Ponieważ skontaktowali się Państwo z Cukiernią SOWA Sp. j. w Bydgoszczy w sprawach innych, niż zawarcie umowy i wykonanie umowy, ubieganie się o zatrudnienie, otrzymanie rachunku lub reklamacja, administratorem Państwa danych osobowych jest Cukiernia SOWA Spółka jawna w Bydgoszczy, ul. Ks. Schulza 3, 85 – 315 Bydgoszcz, reprezentowana przez jej wspólników: Małgorzatę Cecylię Sowę i Adama Kazimierza Sowę. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i do czasu załatwienia Państwa sprawy, a w każdym wypadku do czasu odwołania zgody. Odbiorcą danych osobowych będzie Cukiernia SOWA Sp. j. w Bydgoszczy. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla załatwienia sprawy, w związku z którą się Państwo z nami skontaktowali.